Algemene Voorwaarden

Artikel 1. De Algemene voorwaarden

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en producten van Borduuratelier Amersfoort  en op alle Borduuratelier Amersfoort aangegane overeenkomsten. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Indien ook de koper naar zijn Algemene Voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook. Onder “koper” wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot Borduuratelier Amersfoort in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ons een koop of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.

Artikel 2. Aanbiedingen en het tot stand komen van een overeenkomst

2.1 De aanbiedingen of prijsopgaven op de site van Borduuratelieramersfoort.nl , folders en nieuwsbrieven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Zij binden Borduuratelier Amersfoort op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel is bepaald.

2.2 De prijzen kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden. Borduuratelier Amersfoort garandeert niet de juistheid van de gegevens vermeld op onze website, folders en nieuwsbrieven. De offerte is bedoeld als aanduiding van de goederen en diensten die geleverd kunnen worden. Een aanbod van de koper om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan, wanneer Borduuratelier Amersfoort het door koper volledig ingevulde bestelformulier heeft ontvangen.

2.3 Telefonische bestellingen worden door Borduuratelier Amersfoort als opdracht gezien. Een overeenkomst komt tot stand op het moment waarop wij onze orderbevestiging aan de koper verzenden of telefonisch bevestigd hebben. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen, binden ons alleen indien deze door Borduuratelier Amersfoort schriftelijk zijn vastgelegd. Koper en Borduuratelier Amersfoort komen uitdrukkelijk overeen dat door de elektronische of telefonische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze voorwaarden en de bestelprocedure is voldaan. Met name ook het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding, tenzij het gaat om een uitgeprinte en ingevulde versie van het bestelformulier. Bij elke bestellingen kan Borduuratelier Amersfoort  u verplichten een vooruitbetaling van    50 % van de koopsom te doen, alvorens verder te presteren.

2.4 Aanbiedingen of gepersonaliseerde bestellingen kunnen niet worden geruild of geretourneerd.

Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle prijzen worden aangegeven in euro’s, inclusief omzetbelasting en indien niet anders vermeld, exclusief verwijderingsbijdrage. Borduuratelier Amersfoort geeft de verzendkosten uiterlijk bij de tot stand koming van de overeenkomst aan de koper op. De wijze van verpakking en de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt door Borduuratelier Amersfoort bepaald. Verpakkingen worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, niet door ons teruggenomen.

3.2 Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de tot stand koming van de overeenkomst geldende kostenfactoren. Als op onze prijslijsten of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan alsdan de overeenkomst ontbinden door dit schriftelijk kenbaar te maken.

 

Artikel 4. Betaling

4.1 Als Borduuratelier Amersfoort na het aangaan van de overeenkomst in redelijkheid twijfel kan hebben omtrent de kredietwaardigheid van de koper kan zij, voor (verder) te presteren verlangen dat de koopsom vooruitbetaald wordt. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend á contant of bij vooruitbetaling. Ten laste van de koper komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Borduuratelier Amersfoort als gevolg van niet nakoming door koper van diens verplichtingen heeft moeten maken. De koper kan op de site van borduuratelier Amersfoort onze bankgegevens vinden om het bedrag te voldoen.

Artikel 5. Aflevering en leveringstermijnen

5.1 Tenzij anders is overeengekomen, zal Borduuratelier Amersfoort de producten onder rembours of door eigen bezorgservice bij contante betaling afleveren. De door ons opgegeven levertijden gelden alleen voor leveringen in Nederland-België en zullen nooit zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen.

5.2 Bij niet tijdige levering dienen wij schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming welke termijn minstens zeven werkdagen zal zijn.

5.3 De door ons opgegeven levertijden gaan in op het moment waarop van koper, als het door ons gehanteerde en door koper volledig ingevulde bestelformulier door Borduuratelier Amersfoort is ontvangen. Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor.

5.4 Als de koper op een andere wijze de producten wilt ontvangen, kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen. Borduuratelier Amersfoort zal de producten direct of uiterlijk binnen 1 week na terugontvangst inspecteren. Indien de producten beschadigd zijn, zal Borduuratelier Amersfoort de laagste van de volgende bedragen in mindering brengen op het te crediteren bedrag te weten 1. de herstelkosten en 2. de waarde van het product.

5.5 Behoudt de koper de producten, dan geeft koper daarmee te kennen dat koper de producten volledig en onherroepelijk accepteert. Vanzelfsprekend blijven de garantie bepalingen van kracht. Borduuratelier Amersfoort verplicht zich binnen twee weken, na ontvangst van het product, het betaalde bedrag terug te betalen. Van deze regeling kan slechts gebruik worden gemaakt als de goederen in onbeschadigde staat en in de originele verpakking verkeren.

5.6 Tevens is Borduuratelier Amersfoort niet aansprakelijk voor eventuele vertraging, verlies en/of beschadiging door de vervoerder.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

Alle aan de koper geleverde producten blijven eigendom van Borduuratelier Amersfoort tot het moment van de volledige betaling, met inbegrip van eventuele kosten. De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, afleveren of vervreemden.

Artikel 7. Verplichtingen

De koper is geheel verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van door Borduuratelier Amersfoort geleverde producten en diensten. Indien het eigendom van een product nog niet op de koper is overgegaan, zal de koper het betreffende product zorgvuldig en in overeenstemming met eventuele (andere) gebruiksvoorschriften van Borduuratelier Amersfoort en haar toeleveranciers, behandelen en gebruiken. De koper zal Borduuratelier Amersfoort direct schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren mocht gaan dan wel beschadigd mocht raken. De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan Borduuratelier Amersfoort te melden.

Artikel 8. Intellectueel eigendom

8.1 Borduuratelier Amersfoort behoud zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Alle door Borduuratelier Amersfoort verstrekte stukken waaronder adviezen, tekeningen, foto’s, ontwerpen enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de koper.

8.2 Koper mag de merken van Borduuratelier Amersfoort niet gebruiken anders dan in verband met het product zelf.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Behoudens de garantie verplichtingen, is Borduuratelier Amersfoort nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld door Borduuratelier Amersfoort.

9.2  Borduuratelier Amersfoort is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, winstderving en stilstand schade, daaronder begrepen gelden schade door koper ontstaan door enige levering of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.

9.3 Borduuratelier Amersfoort is niet aansprakelijk voor het functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in verband met de verbinding met Internet providers, storingen in het gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit enz..

9.4 Borduuratelier Amersfoort is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke beschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de webshop wegens onderhoud of anderszins. Borduuratelier Amersfoort aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door ons geleverde informatie over de door ons geleverde producten, en op vragen via e-mail en/of de telefoon, tenzij hier sprake is van opzet op grove schuld.

Artikel 10. Overmacht

Indien Borduuratelier Amersfoort door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand. In geval van overmacht heeft de koper geen recht op enige (schade) vergoeding, ook niet als Borduuratelier Amersfoort als gevolg van de overmacht enig voordeel macht hebben. Koper en Borduuratelier Amersfoort zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmacht toestand op de hoogte stellen.

Artikel 11. Garantiebepalingen

Er is een product binnen 8 dagen na ontvangst of verkoop defect. U dient dit conform artikel 7.4 schriftelijk te melden bij Borduuratelier Amersfoort. De artikelen moeten compleet en in onbeschadigde originele verpakking worden verzonden. Kopie factuur meesturen. De kosten van het retour zenden zijn in eerste instantie voor de koper , wij zullen de verzendkosten crediteren als na controle blijkt dat de klachten of garantieclaims terecht zijn. Wanneer de klachten of garantieclaims onterecht blijken te zijn worden onderzoekskosten, verzendkosten en indien van toepassing verpakkingskosten in rekening gebracht. U heeft een product binnen de garantietermijn maar die na 8 dagen defect is gegaan: De verzendkosten zijn dan niet voor Borduuratelier Amersfoort, de verzendkosten zijn voor uw rekening. Dit betreft meestal een reparatie binnen garantietermijn. U dient dit conform artikel 7.4 schriftelijk te melden bij Borduuratelier Amersfoort. De artikelen indien mogelijk compleet, en liefst in de originele verpakking naar ons verzenden. De verzendkosten naar ons zijn altijd voor uw eigen rekening en zullen niet worden vergoed. Kopie factuur meesturen. De garantie is beperkt tot fabrieksfouten en omvat dus geen gebreken en schade ten gevolgen van slijtage en oneigenlijk c.q. ondeskundig gebruik door koper of derden.

Artikel 12. Geborduurde tekst

Koper dient schriftelijk duidelijk teksten – namen door te geven, Borduuratelier Amersfoort is niet verantwoordelijk voor verkeerde doorgegeven tekst – naam.

Artikel 13.Toepasselijk recht en verdragen

Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14. Geschillen beslechting

Alle geschillen, van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden beslecht door een daartoe bevoegde rechter, tenzij de Wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst. Borduuratelier Amersfoort is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort.

Artikel 13 – Copyright
13.1 Alle rechten voorbehouden. Kopiëren of opslaan en/of verspreiden van gegevens uit web van BorduuratelierAmersfoort worden niet toegelaten zonder schriftelijke toestemming van Borduuratelier Amersfoort.